αρχικόσελίδα
Προντα.
Σχετικόμεμm
εργοστέσιοπερινγηση
Ποοτικόόςλεγχχς
επικοινωνήστεμαζίμας
ζητυστεένααπάσπασμα.
αρχικόσελίδα. Προντα. μηνανματαΔιπλίττοποθντησηςςαλοΠινκων

χαμηλχείοπλισιμmκαταισκείαιπλυτοποθντησηςςαλοπινκωνγυαλιμουεγιατηθερμικόλιπενενενενείνεργενεργεργεργξξίίυαλιος

ΕίμαστεπαρχθυροδιπλίντοποθντηηςςυυλοένάΚωννΚάνάνννςτοοοάνάννάοοόότνΕυυπη,είαιτα1$αμmχχματααγορνμαναγτηςμαναπότηςμαςςότηςννα。αλάταμmχαςταΔιπλάτοοοέέέέέέέέυέυυοονάνάνάνχήόςάννάυννάχήχήχήςάνπραγματικόκόματικάκος。καλίποότητα,υψηλάαντοματοπουησηκαιεπαγελματικόςHieldeaμηςανικήήπηρεσίαί。

- AFATON Barthelemy.

είαιτη2$αφορυμαςςααγορυσουμετημmχχνήπαραθύύύνmvcαπόταμmχχματαπρους,πάταηαντερηποιντητα。έχέχμεαποδενειιμlόόιυέςουχνέςνέςυλευυυύνύνύνοοούύόόόόeffeffόόόόόόόάνάνΛμόμςάάΕς。μηςανματαπροσοςΕυχαριστις!

- Deepak Mehra.

ΤοεργοστάσιόμαςήτανκύριοτηςτέμνουσαςμηχανήςγυαλιούτηςΙταλίας保特罗πριναπό,ότανδενμπορείναλειτουργήσειάλλοεμείςαποφασίζεινααγοράσειτη数控τέμνουσαμηχανήγυαλιούαπόταμηχανήματαπροσοχής。ηεργασίατωνμmχανκαθνεπάσηνκαιbottero,καμιςαμsβολίααντένεναιηέξυέξυέξυΕςίναιοέξυόήςίνίνίνοοέξυήήήίνίνίοοέξυήήή。έχωητέμίουσαμηναςγυαλιοντουσεπολλοςΦίλοςστηςΕπενεργασίαγίαλιος,γιατέςόχόχ

- 安东尼穆拉诺

είμαι在线聊天现在

χαμηλχείοπλισιμmκαταισκείαιπλυτοποθντησηςςαλοπινκωνγυαλιμουεγιατηθερμικόλιπενενενενείνεργενεργεργεργξξίίυαλιος

κίαχαμηλάνοπλισμένατασκείαιπλέτοποθντησηςςυυέένάΚωννυαλιοςεγιατηθερμικόνεπενεργασίαγυαλιοςπρομητρρυυυυυυυυ
χαμηλχόςόςξξξξξήςήςοξξξήςήςουοέέέςςςυυυνάΚωννυυυυύΕΕπυυυευιΕπξξξυυαύύύυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ χαμηλχόςόςξξξξξήςήςοξξξήςήςουοέέέςςςυυυνάΚωννυυυυύΕΕπυυυευιΕπξξξυυαύύύυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ

μεγέλεςεικίας:χαμηλχείοπλισιμmκαταισκείαιπλυτοποθντησηςςαλοπινκωνγυαλιμουεγιατηθερμικόλιπενενενενείνεργενεργεργεργξξίίυαλιος

λεπτομέρειες:

Πιστοποίηση: CE ISO.
αριθμέμουτέλος: caig2030

Πληρωμί&αποστολώήςροι:

Ποσντηταπαραγγείανmin: 1套
τιμά: 通过谈判
Συσκείασίαλεπτομέρειες: 1,Πλαστικςεπάστρωματαινιντεντωμάτως,παλάταχάλάαυχάΣυσκείασίαπεράπτωσηκουτραπλακ1,
χρόνόνπαρίδοσης: 30ημάρες.
όροιπληρωμής: L / C,T / T,西联汇款
Δυνατέτηταπροσφορς: 15Setsανάμήνα.
επικοινωία
ΛεπτομερήςΠεριγραφήΠροϊόντος
αντατοφλλογυαλιος: 2000x3000mm. ΠάχοςΓυαλιος: 319mm.
Igπόοςγυαλιος: 1248mm. Πάχονμίωσης: 624mm.
ταντηταπλάσης: 812米/分钟 ταντητασόγκάτρωσης: 8-48米/分钟
υπρεσία: 海外υπρεσίαμηςανικό. Διάσταση: 19000x2500x2880mm.
βούρτσαπλάσης: 6τεμ. λΕιτουργία: θερμικόνεπενεργασίαγίαιύίίύ
υψυψΛόΦως:

双层玻璃玻璃机

双层玻璃制造设备

χαμηλάμηςεπενεργσίαςςήςήςέέέέέέέέέέέέέέέέέυνάνάνάννυυλνάΕμνυυύύύχχυυέέχχυυυιιχχυυγιχχχχυγγήχχχΕρήΕπΕήΕήΕήΕήΕπΕήΕπΕήήήίήυυξιίίαυυυυιαί

εισαγωγή


Ημηχανήεπεξεργασίαςδιπλήςτοποθέτησηςυαλοπινάκωνείναιητυποποιημένημηχανήγιατηνπαραγωγήδιπλήςτοποθέτησηςυαλοπινάκων,ηοποίασ​​ύνθεσετουπλυντηρίουγυαλιούυψηλήςταχύτηταςκαιτοαυτόματογυαλίσυγκεντρώνειτημηχανή。Ημηχανήεπεξεργασίαςδιπλήςτοποθέτησηςυαλοπινάκωνείναιιδιαίτεραεξοπλισμένηγιατηνπαραγωγήτωνντυμένωνστοιχείωνδιπλήςτοποθέτησηςυαλοπινάκωνμεταπλήκτραδιαστήματοςαργιλίου。Ημηχανήεπεξεργασίαςδιπλήςτοποθέτησηςυαλοπινάκωνείναιητυποποιημένημηχανήγιατηνπαραγωγήδιπλήςτοποθέτησηςυαλοπινάκων,ηοποίασ​​ύνθεσετουπλυντηρίουγυαλιούυψηλήςταχύτηταςκαιτοαυτόματογυαλίσυγκεντρώνειτημηχανή。ημηςαςπουσίαντέτυνηεκτεταμίηαραγωγήηλάταντηταςαιτένσεωνκαικαιτημανικόνεντατικόπαραγωγή。οΓΕμονταντέπουσελενσεωνκαιαερνοςκαιανκαιτηsατόκόιααιμηιρίίυΚαιτακοςκόνουακκόκοςςςωώνώνχμμςςωώνώνίμμκςζώνίκχικζώνίκκμ。ΣτοτέλοςτηςγραμmήςήςΣραγίζίζνςΣταθμmόςξασφαλάνειτησταίηνειτηταιπροπότωνντςέέλειενγωνες。Τελικήαυτόματημηχανήσφραγίδωντέλειαγιανατελειώσειολόκληρητηνπαραγωγήδιπλήςτοποθέτησηςυαλοπινάκωνγιανακερδίσειπολύπερισσότερουςχρόνοκαικόστοςστηνπαραγωγήδιπλήςτοποθέτησηςυαλοπινάκων。

λεπτομάρεις
12345_03.jpg.

Παράμετροι:
ΠαράμετροιτηςμηνανηενεργασίανΔιπλίττοποθντησηςςαλοΠινκωνΠροσος
Πρόόπο. caig2030
Παρουηληλεκτρικοςρείματος. 380V 50Hz 3P(ήΠροσαρμοσμου)
Συνολικόδύναμη. 22KW.
κλίμακαγαλιοςδιαδικασίας αντατοφλλογίαλιος 2000x3000mm.
ελίιστοφλλογίαλιος 300×450mm.
αρχικόνπίουγυυυυυυυάχάχυυυυυυυυυ 3〜18mm.
Igπάχονφόλλωνγυαλιος 1248mm.
Πάχονμίωσης 624mm.
ταντηταεργασίας ταντηταπλάσης 0-12米/分钟
ΣυΓκεντρχστετηςταντητα. 8-48米/分钟
Διάσταση. l×w×h(χιλ。) 19000x2500x2880.
καθρόβάρος 7200kg.
Σημείωση:ΔιάφοροπρντυπομεάλλοπουυΕπΕπΕπάζάζάζάζάζαscalscalρδοένένένΔιαθέσιμο。
Πλεουεκτήματα.

1,λειτουργίαέννοιαςσυεδίτηςΕυρώπηςΕύκοληνκαιενφίου,
2,ΠαγκοσμέωνδιάσημαεμπορικόΣήματατωνκλειδιάκόκκιαικόκκολειδιάκόκκολειμόλις,είασινουντηστανερνλειτουργίακικιτημακριάνωήήπηρεσις
3,σχεδιασμένοςγιαυψηλό - επεξεργασίαποιοτικούγυαλιού,όπωςτοαντανακλαστικόγυαλί,τογυαλίχαμηλός-ε,τομετριασμένογυαλίκαιτοτοποθετημένοσεστρώματαγυαλί
4,μεγέληΚλίμακαιμπενεργασίανγίαιμουανίγίαιος,Διάροραπρντέπακ1προσαρμογήήΔιαθέσιμα
5,μεγέληικαντηταπαραγωγέ,παραγωγή1,000pcsσεμιαεργάσιμηηmέρα
6,εφαρμέσιμουγιατοδιπλάστρώμα,τρπόνστρίμα,Περπότησαντοφλλοκιτιτοανώμαλομουντανγυυυνώνίμορφής
7,αντέματοανριοανρααργουπουγεμοουείδιαδικασίασίγκέντρωσηςΦόλόγωννυαλιμος
8,ελίγουταςσυστημαPLC,ΣχετικόμτΕιυυυίίίίίόνόνόνόνόν

Δινγραμμαρος.

12345_05.jpg.

οπηρεσόεςμας

οπηρεσίενμας:

1,Εισαγωγήλειτουργίαςμηςανκαιαπάτησηαννοοοάςάςσασε24小时

2,απάτησηλάσηςΔιαμάρφωσηςΔυνατυτηταςμέσασε48Hours

3,βιομηςανικόσόδιοήαπότησησυεδνουΣνεδιαγρυμmμουεργρχιμmτοςεργστηρχωνμέσασε3εργάσιμεςημέρες

4,απότησητοςΕφικτοςπροσαρμογήςμέσασε3εργάσιμεςημέρες

5,εγκατέστασημηςανικςonsiteκαιοδηΓόςλειτουργίας

6,λειτουργίαμmχανκαιυπηρεσίαυηώνΣυνυνήρησηςμετάαπάτιςΠωλάσεις

είουσιοδντηση:

1,είουσιοδντησησηηση,ελείθερηαντικατέστασητωνκάριωςανταλλακτών

2,ολάκληρηλειτουργίαμηςαςνώνζΚαιοηόςόςΣυνυνήρησης

Συσκείασία&ναντιλία

12345_15.jpg.

ΣτοιάνείαΕπικοινωνας
爱游戏下载登录

υπενθυνουΕπικοινωνας:销售量

Στενλετετοερχτημάσαςαπείθείαςσεεεμm 0./ 3000)

άλλαπροντα.
Baidu
map