αρχικόσελίδα.
Προντα.
Σχετικόμεμm
εργοστέσιοπερινγηση
Ποοτικόόςλεγχχς
επικοινωνήστεμαζίμας
ζητυστεένααπάσπασμα.
αρχικόσελίδα Προντα. Upvcμηναςπαραθύύύν.

ηαντέματημmχαςπαραθύρωςupvcμετοδιπλάσιμοψψψξξΣυνίίξξΣίδόνειλοξάξάορόνόνόνΚοής

ΕίμαστεπαρχθυροδιπλίντοποθντηηςςυυλοένάΚωννΚάνάνννςτοοοάνάννάοοόότνΕυυπη,είαιτα1$αμmχχματααγορνμαναγτηςμαναπότηςμαςςότηςννα。αλάταμmχαςταΔιπλάτοοοέέέέέέέέυέυυοονάνάνάνχήόςάννάυννάχήχήχήςάνπραγματικόκόματικάκος。καλίποότητα,υψηλάαντοματοπουησηκαιεπαγελματικόςHieldeaμηςανικήήπηρεσίαί。

- AFATON Barthelemy.

είαιτη2$αφορυμαςςααγορυσουμετημmχχνήπαραθύύύνmvcαπόταμmχχματαπρους,πάταηαντερηποιντητα。έχέχμεαποδενειιμlόόιυέςουχνέςνέςυλευυυύνύνύνοοούύόόόόeffeffόόόόόόόάνάνΛμόμςάάΕς。μηςανματαπροσοςΕυχαριστις!

- Deepak Mehra.

ΤοεργοστάσιόμαςήτανκύριοτηςτέμνουσαςμηχανήςγυαλιούτηςΙταλίας保特罗πριναπό,ότανδενμπορείναλειτουργήσειάλλοεμείςαποφασίζεινααγοράσειτη数控τέμνουσαμηχανήγυαλιούαπόταμηχανήματαπροσοχής。ηεργασίατωνμmχανκαθνεπάσηνκαιbottero,καμιςαμsβολίααντένεναιηέξυέξυέξυΕςίναιοέξυόήςίνίνίνοοέξυήήήίνίνίοοέξυήήή。έχωητέμίουσαμηναςγυαλιοντουσεπολλοςΦίλοςστηςΕπενεργασίαγίαλιος,γιατέςόχόχ

- 安东尼穆拉诺

είμαι在线聊天现在

ηαντέματημmχαςπαραθύρωςupvcμετοδιπλάσιμοψψψξξΣυνίίξξΣίδόνειλοξάξάορόνόνόνΚοής

κίαηαντόματημmχχνήπαραθύύύνmvcμsτοδιπλάσιοψηφικόνειπόδειάηςΣυνυνέΕιλξάτουνρόνκήςΠρρόνόνυυήςήςήςήςήςυυυής
ηαντέματημmχαςπαραθύύννupmvcμsτοδιπλάσιοψηφικόνεπόδειάηςσίδνειλοςξάοορόνόνΚοήςπρομηθεντς ηαντέματημmχαςπαραθύύννupmvcμsτοδιπλάσιοψηφικόνεπόδειάηςσίδνειλοςξάοορόνόνΚοήςπρομηθεντς ηαντέματημmχαςπαραθύύννupmvcμsτοδιπλάσιοψηφικόνεπόδειάηςσίδνειλοςξάοορόνόνΚοήςπρομηθεντς ηαντέματημmχαςπαραθύύννupmvcμsτοδιπλάσιοψηφικόνεπόδειάηςσίδνειλοςξάοορόνόνΚοήςπρομηθεντς

μεγέλεςεικίας:ηαντέματημmχαςπαραθύρωςupvcμετοδιπλάσιμοψψψξξΣυνίίξξΣίδόνειλοξάξάορόνόνόνΚοής

λεπτομέρειες:

Πιστοποίηση: CE ISO.
αριθμέμουτέλος: ljz2-450x3700

Πληρωμί&αποστολώήςροι:

Ποσντηταπαραγγείανmin: 1套
τιμά: 通过谈判
Συσκείασίαλεπτομέρειες: 1,Πλαστικςεπάστρωματαινιντεντωμάτως,παλάταχάλάαυχάΣυσκείασίαπεράπτωσηκουτραπλακ1,
χρόνόνπαρίδοσης: 20ημάρες.
Δυνατέτηταπροσφορς: 30σύνολααανμία
επικοινωία
ΛεπτομερήςΠεριγραφήΠροϊόντος
λΕιτουργία: αντέματηκοπόπαραθύρωςupvc Περιστρεφόμείοποσοστέ: 2800r / min.
μάγεθουλεπόδων: d = 450mm. τέμουσακλίμακα: 100x200mm.
τέμουμsήΚςς: 4003700mm. τέμίουσαγωία: 45,-45,90βαθμός
Δύναμηεισαγωγής: 3.55kw. Προς: τοαντέματοδιπλάσιονηφιακέλεπόδειάσηςμηςπίανώνχχχπαραθύύννupvcσίδνειλοντοπριόνόνόνκής
υψυψΛόΦως:

UPVC窗焊机

数控拐角清洁机

τοαντέματοδιπλάσιονηφιακέλεπόδειάσηςμηςπίανώνχχχπαραθύύννupvcσίδνειλοντοπριόνόνόνκής

Παράμετρουπρουτως

1. 90°,μάσασε45,τοσυεδιάγραμαπλαστικουκααιαργιλος。ηΔιάφορηκοπίγγανεναιΔιαθέσιμη。

2.ΣωστόκεφόλιπουκινενταιμετοχέριστηγραμmιΣαράγα。αντέματησυσκεςφρχων。

3.ητέμέουσασάσκεςρνκοςμικρουπολογιστέςΕξασφαλάνειτηναιμmιξξννιίΕικαιτηςειτκοληλειτουργία。

4.μετοςΠρόσθεσοενισόντικόμηνισοτικόμηνισοδναμουμsκος,τηνκατόλληλητροφήςκαιτηςθέσης。

5.τογραμικόκόδηγώνώνςζζυυριενασφαλάνεισταθερίανεισταθερίακόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκκοΖειρίβειαεπενεργασίας。

6.ηλεπόδαπριονιάνπεριστρχφετιμοουάάάόόόυυυψυψΓραμικοςρουλεμέακοςάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάν。

7.είδεστηλεπόδατηςενθενασηανηαπάμέσανωΣταθερςκαιακ1ώςώςόόννπόσιμητικόκόκόκόκόματικόκόκόλιάδρο。οπροαιρετικςthym-气动κόικόλιάδρουσότισηνεναιΔιαθέσιμος。

8.τοκαρβχδιοενδετηλεπίδαενασφαλχειμηλάτέμουσαακρίβειαεπιφνειας。

9.λειτουργίαασφόλειαςΔύοχχχχΕρις

τάση. 380V / 50Hz.
Δύναμη. 3.55kw.
ΠαράμετροιΕργασίας μέΓεθονπριονιών d = 450mm d = 30mm
ΠοσοστέςΠεριστροφής 2800r / min.
Πίεσηαέρα. 0.5-0.8MPA
τέμουσακλίμακα. hxwxl(χιλ。) 100x200x(400-3700)
επόδεινηροντως

al-pvccutting_05.jpg.

λεπτομέρειαπρουτως

al-pvccutting_07.jpg.

χαρακτηριστικόγννωρυσματαπρουτως

1,χρησιμοποιιένένένκήήήυΣχΕδδήήάμματοςτηςΠόρτανκαιτωςναιιύρωςαργιλίος,τοντονοςκος,τουτονουκιτουρτιάκαιτοςσόδετήραγωνιμm

2,λεπόδαπριονιμmνννοοάάάάόόόυυυψυψύύΚύριοςυάξάξαακρώβειας

3,ηΔιεπαφήήυχχμασετικόμετηςεπόδεινη,ηοίίίίξίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνint int int int int

4,τοσώστημαρςουυείίςευααμενογραμικόνείγάάοοόζώνώνώνώνών,μετοmiencalκαιτησταθερντητα

5,45°和90°切割είαιΔιαθέσιμα

οπηρεσόεςμας

al-pvccutting_13.jpg.

ΣτοιάνείαΕπικοινωνας
爱游戏下载登录

υπενθυνουΕπικοινωνας:销售量

Στενλετετοερχτημάσαςαπείθείαςσεεεμm 0./ 3000)

άλλαπροντα.
Baidu
map