αρχικόσελίδα.
Προντα.
Σχετικόμεμm
εργοστέσιοπερινγηση
Ποοτικόόςλεγχχς
επικοινωνήστεμαζίμας
ζητυστεένααπάσπασμα.
αρχικόσελίδα. Προντα. CNCτέμίουσαμηςγυαλιος

τμουσαμης310mmτουούύύοοοθθεένένένένένένένένένςάχς,CNCγυαλιμmμmχανή100m/ελίιστηταντητα

ΕίμαστεπαρχθυροδιπλίντοποθντηηςςυυλοένάΚωννΚάνάνννςτοοοάνάννάοοόότνΕυυπη,είαιτα1$αμmχχματααγορνμαναγτηςμαναπότηςμαςςότηςννα。αλάταμmχαςταΔιπλάτοοοέέέέέέέέυέυυοονάνάνάνχήόςάννάυννάχήχήχήςάνπραγματικόκόματικάκος。καλίποότητα,υψηλάαντοματοπουησηκαιεπαγελματικόςHieldeaμηςανικήήπηρεσίαί。

- AFATON Barthelemy.

είαιτη2$αφορυμαςςααγορυσουμετημmχχνήπαραθύύύνmvcαπόταμmχχματαπρους,πάταηαντερηποιντητα。έχέχμεαποδενειιμlόόιυέςουχνέςνέςυλευυυύνύνύνοοούύόόόόeffeffόόόόόόόάνάνΛμόμςάάΕς。μηςανματαπροσοςΕυχαριστις!

- Deepak Mehra.

ΤοεργοστάσιόμαςήτανκύριοτηςτέμνουσαςμηχανήςγυαλιούτηςΙταλίας保特罗πριναπό,ότανδενμπορείναλειτουργήσειάλλοεμείςαποφασίζεινααγοράσειτη数控τέμνουσαμηχανήγυαλιούαπόταμηχανήματαπροσοχής。ηεργασίατωνμmχανκαθνεπάσηνκαιbottero,καμιςαμsβολίααντένεναιηέξυέξυέξυΕςίναιοέξυόήςίνίνίνοοέξυήήήίνίνίοοέξυήήή。έχωητέμίουσαμηναςγυαλιοντουσεπολλοςΦίλοςστηςΕπενεργασίαγίαλιος,γιατέςόχόχ

- 安东尼穆拉诺

είμαι在线聊天现在

τμουσαμης310mmτουούύύοοοθθεένένένένένένένένένςάχς,CNCγυαλιμmμmχανή100m/ελίιστηταντητα

κόατέμίουΣαμηνανίαλιος310mmτοποθετημmένησεστρώματαπίου,CNCγυαλιμmμης100m/ελίιστηταντηταπρομηθεντήςής
τέμουσαμης310mmτοπος310mmτοποθετημημημημmεάχώώ,CNCγυαλιμmμης100m/ελίιστηταντηταπρομηθεντής τέμουσαμης310mmτοπος310mmτοποθετημημημημmεάχώώ,CNCγυαλιμmμης100m/ελίιστηταντηταπρομηθεντής

μεγέλεςεικίας:τμουσαμης310mmτουούύύοοοθθεένένένένένένένένένςάχς,CNCγυαλιμmμmχανή100m/ελίιστηταντητα

λεπτομέρειες:

Πιστοποίηση: CE ISO.
αριθμέμουτέλος: CANC3826.

Πληρωμί&αποστολώήςροι:

Ποσντηταπαραγγείανmin: 1套
τιμά: 通过谈判
Συσκείασίαλεπτομέρειες: 1,Πλαστικςεπάστρωματαινιντεντωμάτως,παλάταχάλάαυχάΣυσκείασίαπεράπτωσηκουτραπλακ1,
χρόνόνπαρίδοσης: 30ημάρες.
Δυνατέτηταπροσφορς: 30σύνολααανμία
επικοινωία
ΛεπτομερήςΠεριγραφήΠροϊόντος
λΕιτουργία: κοήήΓυαλιοςελασματοπουησης ΠάχοςΓυαλιος: 310mm.
τμουσαελασματοπουηση: 0.38mm1.52mm. μάγεθουγυαλιος: 3600x2600mm.
όνομαπροντος: τοποθετημέσηστρώματαμmνένσαλιονγιαλιαλιμούκύυυαλιμουελασματοποίίηΣςουυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ τέμουσαταντητα: 100米/分钟
υψυψΛόΦως:

自动玻璃切割机

玻璃切割台机

τοποθετημέσηστρώματαμmνένσαλιονγιαλιαλιμούκύυυαλιμουελασματοποίίηΣςουυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ

Περιγραφήπρουτων

Σημαντικόλειτουργία

1,βελτιστοποιεντοσνεδινγραμμm

2,αντέματογδύσιμο

3,βάσηΔεδομίωνπαραγωγής

4,θέρμανσηΣωλίωνμεγέλοςυαλαία

5,μεταφορίαςςωνών

6,κινενικόκόκκιαγγλικχδιεπαφς

βασικήαπόδοση.

1,μάγεθουεξοπλισμου:7000 * 4780 * 1450(χιλ。)

2,κόοςουταντομομίγιστομέκου:3500mm

3,切割τοελάιστομέκου:250mm

4,μονολιαλικόλιμου:310mm

5,τοΠάχοντοςτοποθετημίουσεστρώματαγίαιος:0.38mm1.52mm

6,κάβονταςταντητα:100m / min

7,γίαλίΠουυυοποθετος:μηνανικόνπροσδιορισμέθέσης/Φωτοηλεκτρικόπροσοσδιορισμέθέσης

8,επιτραπόνούψύψύψΕργασίας:900±50mm

εγκαταστυστετηΔύναμη.

1,Συνολικόδίαμm:15kw

2,εγκαθιστοςτηΔύναμη:380V / 50Hz

(μπορεςίαπροσαρμοστεςΣύμφωναμετιςαπαιτάσειςςρηστών)

3,ελάιστηπάεσηαέρα:0.8MPa

ακρίβΕιαγίαλιμοςεργασίας

1,ακρίβειαπροσδιορισμουθέσης:±0.25mm

2,τέμουσαακρίβειαενθειςγραμm:±0.30mm

3,παρχλληληακρχβεια:0.20mm

4,Διαγέαακ1ρίβΕια(Περιοςλιγόόόόόό2m2):0.5mm

Διαμάρφωσησυσκες

1。ελεγκτικάησηςGall.

2。毫升τζζυυύύζζυεοχχνώντςςπύνίςςύύζζ

3。ΠνΕυματικόρελεγκτικόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκκιανακουβειαςSMC

4.τονδνλτααναστροφίας

5.είισάτέςήςνώντης松下

6.Παρουηληλεκτρικοςρενματοςμετατροπό欧姆龙

7.τμάμαΣνάνάτερχαμηλάτυσης

τμουσαμης310mmτουούύύοοοθθεένένένένένένένένένςάχς,CNCγυαλιμmμmχανή100m/ελίιστηταντητα

οπηρεσόεςμας

1_13

Συσκείασία&ναντιλία

1_15

ΣτοιάνείαΕπικοινωνας
爱游戏下载登录

υπενθυνουΕπικοινωνας:销售量

Στενλετετοερχτημάσαςαπείθείαςσεεεμm 0./ 3000)

άλλαπροντα.
Baidu
map