Αρχική σελίδα
προϊόντα
Σχετικά με εμάς
εργοστάσιοΠεριήγηση
Ποιοτικός έλεγχος
Επικοινωνήστε μαζί μας
Ζητήστεένααπόσπασμα
Αρχική Σελίδα Προϊόντα

CNCκάμπτονταςμηχανήσχεδιαγράματς

ΕίμαστεπαράθυροδιπλήςτοποθέτησηςυαλοπινάκωνκάνονταςτοεργοστάσιοαπότηνΕυρώπη,είναιτα1美元αμηχανήματααγοράςμαςαπότηνΚίνα。Αλλάταμηχανήματαδιπλήςτοποθέτησηςυαλοπινάκωναπότηνπροσοχήμαςκάνουνπραγματικάκαταπληκτικούς。Καλήποιότητα,υψηλήαυτοματοποίησηκαιεπαγγελματική海外μηχανικήυπηρεσία。

——Afaton巴特尔米

Εναιτη2$αφοράμαγοράσοΓμετηχανήπαρθύωνUPVCαπτταηηηηματππρσοσοπτπτττττηεερεετεεθθττθθθθθρθ。本校的上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上λλε。Μηχανήματα προσοχής ευχαριστιών!

——迪帕克用

ΤοεργοστάσιόμαςήτανκύριοτηςτέμνουσαςμηχανήςγυαλιούτηςΙταλίαςBotteroπριναπό,ότανδενμπορείναλειτουργήσειάλλοεμείςαποφασίζεινααγοράσειτη数控τέμνουσαμηχανήγυαλιούαπόταμηχανήματαπροσοχής。ΗεργασίατωνμηχανώνκαθώςεπίσηςκαιBottero,καμιάαμφιβολίααυτόείναιηέξυπνηεπιλογήμας。Έχωητέμνουσαμηχανήγυαλιούτουςσεπολλούςφίλουςστηνεπεξεργασίαγυαλιού,γιατίόχι;

——安东尼·慕拉诺岛

Είμαι在线聊天

CNCκάμπτονταςμηχανήσχεδιαγράματς

(21)
ΚίναΑυτόματη数控τριώνρόλωνκάμπτονταςμηχανήγιατηνπόρταπαραθύρωνσχεδιαγράμματοςαργιλίουεργοστάσιο

Αυτόματη数控τριώνρόλωνκάμπτονταςμηχανήγιατηνπόρταπαραθύρωνσχεδιαγράμματοςαργιλίου

上上上下下下上上上下下下下上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上♂σίδηρος, ο χαλκός και ...Διαβάστεπερισσότερα
2019-07-29 17:39:16
ΚίναΑυτόματηυδραυλική数控χάλυβακάμπτονταςμηχανήσχεδιαγράμματοςγιατηνπόρταπαραθύρωναργιλίουεργοστάσιο

ΑτόματηδραγλλικήCNCχάλβακάμπτνττμηηηματτατατηππαππτθθρθθρθρθλρρ

中国CNCNCNCNCNCNc的αα本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本ικιρίωςγιατηκάμψηατοιγιγιμετάκθλωνπωςσίΔηρς, ο χαλκός και το αργίλιο ...Διαβάστεπερισσότερα
2019-06-14 15:58:30
Κίνα Κάμπτοντας μηχανή σωλήνων κυλίνδρων σωλήνων χάλυβα μικρή κατανάλωση πίεσης 20 τόνου υδραυλική εργοστάσιο

Κάμπτονταςμηχανήσωλήνωνκυλίνδρωνσωλήνωνχάλυβαμικρήκατανάλωσηπίεσης20τόνουυδραυλική

数控νέαςτεχνολογίαςαυτόματηυδραυλικήκάμπτονταςμηχανήκυλίνδρωνσωλήνωνχάλυβα,κάμπτονταςμηχανήπαραθύρωντόξωνAluminmΠεριγραφήπροϊόντωνΗμηχανήχρησιμοποιείταικυρίωςγιατηνκάμψηγιατουλικόμετά……Διαβάστεπερισσότερα
2019-04-17 11:49:06
ΚίναΚάμπτονταςμηχανήμετάλλωνπαραθύρωνAluminm,ανθεκτικήκάμπτονταςμηχανήσωλήνωνχάλυβαεργοστάσιο

ΚάμπτονταςμηχανήμετάλλωνπαραθύρωνAluminm,ανθεκτικήκάμπτονταςμηχανήσωλήνωνχάλυβα

数控νέαςτεχνολογίαςαυτόματηυδραυλικήκάμπτονταςμηχανήκυλίνδρωνσωλήνωνχάλυβα,κάμπτονταςμηχανήπαραθύρωντόξωνAluminmΠεριγραφήπροϊόντωνΗμηχανήχρησιμοποιείταικυρίωςγιατηνκάμψηγιατουλικόμετά……Διαβάστεπερισσότερα
2019-04-17 11:50:04
ΚναCNCανττματηκάμπτττμηχανκκλίδρων∑ωλλήωⅤχάλβδραΓλλκκππίεη20τΓννννⅤεεεε

数控系统αντόματηκάμπτνταήκηχανκκλίνδωσωλλλήνωⅤχάλβαΓλκπππεη20τν

中国CNCNCNCNCNc的αα本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本κάμψηγιατνλικόμετάλωνπωςσίΔηρς, ο χαλκός και το αργίλιο και το ειδικό δ...Διαβάστεπερισσότερα
2018-12-26 16:09:55
ΚίναΥψηλήαποδοτικήκυλώντας数控κάμπτονταςμηχανήσχεδιαγράμματος,κάμπτονταςμηχανήαψίδωνεργοστάσιο

ΥψηλήαποΔοτκκκλώταςμπτονταςμηχανήσιαγράματο,κμπττττητηττττηττττττττμμμχηηηηηη

数控αυτόματηυδραυλικήκυλώνταςκάμπτονταςμηχανήαψίδωνπαραθύρωναργιλίουΠεριγραφήπροϊόντων1。Ηκάμπτονταςμηχανήείναιειδικήπουσχεδιάζεταιγιατηνκάμψητωνδιάφορωνυλικώνμετάλλων,όπωςοσίδηρος,τ……Διαβάστεπερισσότερα
2018-12-26 16:10:21
ΚίναCNCπαραθρρρωⅤαργιλίεη380V 50Hzκάμπτοτταςμηηχαιλογάδικάκήβάμογοε

数控παραθύρωναργιλίουυδραυλικήπίεση380 v 50 hzκάμπτονταςμηχανών20 tσχεδιαγράμματος)

数控παραθύρωναργιλίουκάμπτονταςμηχανήσχεδιαγράμματοςΠεριγραφή1。Ηκάμπτονταςμηχανήείναιειδικήπουσχεδιάζεταιγιατηνκάμψητωνδιάφορωνυλικώνμετάλλων,όπωςοσίδηρος,τοχαλκό,καιτοαργίλιο。2.Η……Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-30 17:03:02
Κίνα∏ενματικβαρέωνκαθηκκκόντεεημτττττττ962;μτεεαράματοππππθθθθθεδδδεεεεεεδεεδε

Πνευματικήβαρέωνκαθηκόντων数控κάμπτονταςμηχανήσχεδιαγράμματοςγιατοπαράθυρο5.8千瓦αψίδων

Πνευματικήβαρέωνκαθηκόντων数控κάμπτονταςμηχανήσχεδιαγράμματοςγιατοπαράθυροαψίδωνAlΠεριγραφή1。Είναιιδανικόςεξοπλισμόςτηςκυρτήςδιαδικασίαςγιατιςκατασκευέςεπίπλων,τουςκατασκευαστέςεφαρμοσμ……Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-30 17:03:02
ΚίναΥψηλήακριβήςκάμπτονταςμηχανήτμημάτων,κάμπτονταςμηχανήαψίδωνμετρειςάξονεςεργοστάσιο

Υψηλήακριβήςκάμπτονταςμηχανήτμημάτων,κάμπτονταςμηχανήαψίδωνμετρειςάξονες

Ακριβείςπένσεςτμημάτωνπαραθύρωναργιλίουμε数控τονέλεγχογιατηνκάμψηαψίδωνΠεριγραφή1。Ηκάμπτονταςμηχανήείναιειδικήπουσχεδιάζεταιγιατηνκάμψητωνδιάφορωνυλικώνμετάλλων,όπωςοσίδηρος,τοχα……Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-30 17:03:02
ΚναΥΔραλικήCNCκάμπτοντμηχανήσχειαράματγιατηππργάρφ350650mmαγγγιλράστγάγάφθφφφφφφφ

ΥΔρανλικήCNCκάμπτοντμηχανήσχειαράγιατηπαργρφ650mmαργγγρλλλίγγρθηΔξηδ

在本次除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除οσχεδιαγράμματος αργι...Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-30 17:03:02
1 / 3页|< 1 2 3. >|
Baidu
map