αρχικόσελίδα.
Προντα.
Σχετικόμεμm
εργοστέσιοπερινγηση
Ποοτικόόςλεγχχς
επικοινωνήστεμαζίμας
ζητυστεένααπάσπασμα.
αρχικόσελίδα. Προντα.

μηνανείεενενεργσόςγγαλιος

ΕίμαστεπαρχθυροδιπλίντοποθντηηςςυυλοένάΚωννΚάνάνννςτοοοάνάννάοοόότνΕυυπη,είαιτα1$αμmχχματααγορνμαναγτηςμαναπότηςμαςςότηςννα。αλάταμmχαςταΔιπλάτοοοέέέέέέέέυέυυοονάνάνάνχήόςάννάυννάχήχήχήςάνπραγματικόκόματικάκος。καλίποότητα,υψηλάαντοματοπουησηκαιεπαγελματικόςHieldeaμηςανικήήπηρεσίαί。

- AFATON Barthelemy.

είαιτη2$αφορυμαςςααγορυσουμετημmχχνήπαραθύύύνmvcαπόταμmχχματαπρους,πάταηαντερηποιντητα。έχέχμεαποδενειιμlόόιυέςουχνέςνέςυλευυυύνύνύνοοούύόόόόeffeffόόόόόόόάνάνΛμόμςάάΕς。μηςανματαπροσοςΕυχαριστις!

- Deepak Mehra.

ΤοεργοστάσιόμαςήτανκύριοτηςτέμνουσαςμηχανήςγυαλιούτηςΙταλίας保特罗πριναπό,ότανδενμπορείναλειτουργήσειάλλοεμείςαποφασίζεινααγοράσειτη数控τέμνουσαμηχανήγυαλιούαπόταμηχανήματαπροσοχής。ηεργασίατωνμmχανκαθνεπάσηνκαιbottero,καμιςαμsβολίααντένεναιηέξυέξυέξυΕςίναιοέξυόήςίνίνίνοοέξυήήήίνίνίοοέξυήήή。έχωητέμίουσαμηναςγυαλιοντουσεπολλοςΦίλοςστηςΕπενεργασίαγίαλιος,γιατέςόχόχ

- 安东尼穆拉诺

είμαι在线聊天现在

μηνανείεενενεργσόςγγαλιος

(23)
κίαΕνννίαcNCμορφνκοπτέανμαλητόμοουυνώυυλιύχνήνήυαλιμος,τέμίωνενοπλισμέγυυαλιοςεργούοοοοοοοοοοοοουυυυυυυυυυυ

είιαναcNCμορφνκοπτέανμαλητόμίουσαμηνανγυαλιμος,τέμίωνενοπλισμέγυυαλιος

Ενιαία数控κοπτώνανώμαλητέμνουσαμηχανήγυαλιούμορφήςΠεριγραφήπροϊόντωνΗαρχήεργασίαςτηςείναι,θαείναιγυαλίπερικοπώναπότηζώνημεταφορέωνστονπάγκοεργασίας,ηθέσηγυαλιούπουοπροσδιορισμόςθ...Διαβάστεπερισσότερα
2018-12-26 15:58:03
κίααντένματομονουταςγυυυνώνινΕπενεργασίαςςυνυνυνριογυαλιοςμmχχνώνΚάθετοεργοστέσιμο

αντέματομονουτανγυυλιύΕπυξΕραίίαςςυνυνυνριογυαλιοςμηςύνώνΚάθετο

济南αυτόματημονώνονταςγυαλιούμηχανώνμηχανήGlasswashingεξοπλισμούκάθετηΠεριγραφήπροϊόντωνΤοκάθετοπλυντήριογυαλιούυψηλήςταχύτηταςπροσοχήςείναιηβασικήδυνατότητατηςαυτόματηςμονώνονταςγραμμ...Διαβάστεπερισσότερα
2018-12-26 15:58:46
κίααντέματοςςςννένένένξξξιύόςΓυαλιμου,λειτουργίταςμmχχνέςΓυαλιου2500x3500mmΕργοστέσιμο

αντέματοςμουωμίουεοπλισμέγίαλιος,λειτουργίτανμηςανγίαλιου2500x3500mm

ΑυτόματοςμονώνονταςεξοπλισμόςγυαλιούμηχανώνεπεξεργασίαςγυαλιούΕισαγωγήΟαυτόματοςμονώνονταςεξοπλισμόςγυαλιούμηχανώνεπεξεργασίαςγυαλιούείναιητυποποιημένημηχανήγιατηνπαραγωγήδιπλήςτοποθέτησ...Διαβάστεπερισσότερα
2018-11-08 13:42:35
κόαCNCυψυψυψήςήςήςήςήςήςήςοέννσαμmχνήνήνήυυλέύύνήυυΔιαμορφωμίογυαλίεπιπλεντωςΣωμάτων319mmΠάχονεργοστέσιμο

CNCυψηλήςαποδοτικότηταντέμίουσαμηνανίγαλιοςγιατοδιαμορφωμίογυυυυυυυυυυίυυΣνΣωμάτων319mmπάχος

CNCμηχανώνεπεξεργασίαςγυαλιούτέμνουσαμηχανήγυαλιούγιατοδιαμορφωμένογυαλίεπιπλεόντωνσωμάτωνΠεριγραφήπροϊόντων数控μηχανώνεπεξεργασίαςγυαλιούητέμνουσαμηχανήγυαλιούγιατοδιαμορφωμένογυαλίεπ...Διαβάστεπερισσότερα
2018-11-08 14:02:33.
κίνακέθετενεργασίανγίαιμmύυνςυυχύύυνυυνυνίωννυυυνύμs海外τηςνπηρεσίαμηνανικόραμηνανικόργοστέσιμο

κίθετεςμηςεπενεργασίαςςυυυλύύυνυνυνυνυνυνυνυυυυύμs海外τηνπηρεσίαμηςανικ¶

海外κάθετεςμηχανέςεπεξεργασίαςγυαλιούπλυντηρίωνγυαλιούυπηρεσιώνμηχανικώνΠεριγραφήπροϊόντωνΚατάτηδιάρκειαολόκληρηςτηςδιαδικασίαςπλυσίματοςκαιξήρανσης,ημηχανήλειτουργείαυτόματα,καικαμί...Διαβάστεπερισσότερα
2018-11-08 14:11:03
κίαπλάρειςαντέματεςμηςανείνεργησίαςςυαλιμmύιατηΔιπλχήιενννήήένήυάάννήένέναλιοςπαραθύύρωςεργοστέσιμο

πλάρειναντέματεςμηςεπενεργασίαναναλιμουγιατηΔιπλάβερυικωμmένυννάιένυυάάιυαλιοςπαραραραθύύρως

ΠλήρειςαυτόματεςμηχανέςεπεξεργασίαςγυαλιούγιατηδιπλήβερνικωμένηπαραθύρωνγραμμήμηχανώνγυαλιούσφραγίζονταςμενακολλήσειδύοσυστατικώνΠαράμετροςπροϊόντωνΟιπλήρειςαυτόματεςμηχανέςεπεξεργασίας...Διαβάστεπερισσότερα
2018-11-08 13:46:36.
κίναμετριασμίουγυυαλιοςεπενεργασίανανίαινυψνυψήςήςυαλιμουανραμηςανραμηςαςβιομηςατικόργενματικόργομοστέσιμο

μετριασινοςγίαλιοςΕπενεργασίανανωτυγυαλιουανραμηνανβιμmχχικόρπιmχατικόπόςννματικό

ΒιομηχανικέςπνευματικέςμηχανέςεπεξεργασίαςγυαλιούανυψωτώνγυαλιούαέραΠαράμετροςπροϊόντωνΟανυψωτήςγυαλιούμετονέουλικόκαιδιπλόσχέδιοασφάλειαςείναιεξοπλισμένοςμετηδεξαμενήαέραασφάλειαςπο...Διαβάστεπερισσότερα
2018-11-08 13:52:03
κόα7m/ελάτιστηανθουταςμηνανακPώνΓυαλιμος,γίαλίουταςμηςανακουγυαλιονκαθρεφτέξεργοστυσιο

7m /ελάιστηαλίθουταςμηςαςακος,γυαλίουταςμηςαναιμουγυυυυυκκκκκκκυυκώνώνώνώνώνώνώνυώνώνυώνώνυυυυώνυυυυυυ

ΑκονίζονταςμύλοςγυαλιούμηχανημάτωνεπεξεργασίαςγυαλιούμορφήςγιατηστίλβωσηακρώνγυαλιούκαθρεφτώνΠεριγραφήπροϊόντων1),Οακονίζονταςμύλοςγυαλιούμηχανημάτωνεπεξεργασίαςγυαλιούμορφήςγιατηστίλβ...Διαβάστεπερισσότερα
2018-11-08 14:06:35.
κίναβιμmχχννέςΕοχαςνξξξυαχίίςςυυωννυνυυνυίωννυαλύύύάάίίίζυυάάαουυένένυνυνηύύύύπαένυνυνοούύύαροοοοάάο

βιομηςανικόμηνανηείνεργασίαςςυυλιύίυνυυυνίίνυνυυυνύμsίυαζζυυάριαπουυπάυντττύύύύυνυνττύύύρτσα

ΒιομηχανικόαυτόματοπλυντήριογυαλιούμηχανώνεπεξεργασίαςγυαλιούΠεριγραφήπροϊόντωνΤοβιομηχανικόαυτόματοπλυντήριογυαλιούμηχανώνεπεξεργασίαςγυαλιούσχεδιάζεταιγιατηνπλύσηκαιτηνξήρανσηυψηλήςτα...Διαβάστεπερισσότερα
2018-11-08 14:11:54
κόατέμίουσαμηναςΓυαλιοςύυψυψήςήςχύχύχύυψςςςοοθεεηένένοοοοματαcncμsννΕλεγκτήκησηςGalilΕργοστάσιο

τέμουσαμηςύνήυαλιμοςύυψυψήςτχύχύχύςςςοοθθεένένοθεηένένένοτώματαcncμετοςελεγκτικόκοσηςGallil

Τοποθετημένεςσεστρώματα数控μηχανέςεπεξεργασίαςγυαλιούγιατηνκοπήγυαλιούελασματοποίησηςΠεριγραφήπροϊόντωνΔιαμόρφωσησυσκευών1ελεγκτήςκίνησης.GALIL 2.ΟδηγόςτουΦούτζισερβομηχανώντηςΙαπωνίας...Διαβάστεπερισσότερα
2018-11-08 13:58:34
第1页,共3页| < 1 2 3. > |
Baidu
map